ទំព័រដើមProductWaste Bin

Waste Bin

កូដផលិតផល : D029800018


WSA32B

Description                             Waste Bin
Dimension WxDxH (mm)    300x190x300

 

មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យនៅទ្បើយទេ។