ទំព័រដើមProductZ03 Polyurethane Castor Wheel 75 mm – Swivel+Brake

Z03 Polyurethane Castor Wheel 75 mm – Swivel+Brake

កូដផលិតផល : B020506001


Z03

Castor Type                         Swivel+Brake
Tread Width (mm)            32
Loading Height (mm)      105
Plate Size WxL (mm)       (A) 80×100 (B) 52.5×72.5
Load Capacity (kg)           100
Wheel Ø (mm)                  75

មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យនៅទ្បើយទេ។