ទំព័រដើមProductZ03 Polyurethane Castor Wheel 50 mm – Swivel

Z03 Polyurethane Castor Wheel 50 mm – Swivel

កូដផលិតផល : B020501004


Z03

(English) Castor Type                            Swivel
Tread Width (mm)               32
Loading Height (mm)         155
Plate Size WxL (mm)          (A) 80×100 (B) 52.5×72.5
Load Capacity (kg)              142
Wheel Ø (mm)                     125

មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យនៅទ្បើយទេ។