ទំព័រដើមProductZ03 Hi-Tech Polyurethane with Plastic Center Castor Wheel 100 mm – Fixed

Z03 Hi-Tech Polyurethane with Plastic Center Castor Wheel 100 mm – Fixed

កូដផលិតផល : B060104002


Z03

Castor Type                       Fixed
Tread Width (mm)          32
Loading Height (mm)    130
Plate Size WxL (mm)     (A) 80×100 (B) 52.5×72.5
Load Capacity (kg)         135
Wheel Ø (mm)               100

មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យនៅទ្បើយទេ។