ទំព័រដើមProductOut door Waste Bin 60 lit. (Yellow)

Out door Waste Bin 60 lit. (Yellow)

កូដផលិតផល : H050200034


O01003

(English) Material                                    PP
Volume (lit.)                            60
External LxWxH (mm)         420x395x830

មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យនៅទ្បើយទេ។