ការងារគម្រោងដោយប្រើផលិផល SikaFloor 264 HC

ផលិតផលមួយនេះមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនដូចជា

  • ធន់នឹងជាតិគីមី និងការប៉ះទង្គិច
  • ការពារជម្រាបទឹកបានយ៉ាងល្អ
  • មានភាពរលោង ហើយធន់នឹងភាពរអិល

SikaFloor 264 HC ជាថ្នាំទ្រនាប់អេប៉ុកស៊ីសម្រាប់លាបធ្វើជាកម្រាល។ វាត្រូវបានគេប្រើ

Latest Projects