ទំព័រដើមProductម៉ូទ័រជ្រៀកឈើ ម៉ូដែល CSM1041P
csm1041pp

ម៉ូទ័រជ្រៀកឈើ ម៉ូដែល CSM1041P

កូដផលិតផល : CSM1041P


Circular Saw

Circular Saw Model CSM1041P

  • Main Voltage            220-240V~, 50Hz
  • No Load Speed        4,900/min
  • Balde Size                 190mm
  • Bevel Adjusment     0-45 degree
  • Machine Weight      3,9kg

 

មិនទាន់មានសំណុំទិន្នន័យនៅទ្បើយទេ។

ផលិតផលដែលអ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត