ទំព័រដើមProductCapstone Capping Gypsum S-700

Capstone Capping Gypsum S-700

កូដផលិតផល : S-700


S-700

Water Gypsum ratio              15%

Holding time                           40min

Compressive Strength        700 kgf/cm2  10000 psi

ផលិតផលដែលអ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត